پرسشنامه عوامل بازاریابی داخلی

4273

کد پرسشنامه

عوامل بازاریابی داخلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

41 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

8

تعداد مؤلفه ها

اعلام خط ­مشي ­های سازمانی

روابط کارکنان با سرپرست

محیط کاری کارکنان

حمايت و پشتيباني سازمانی

رضایت کارکنان

تعهد کارکنان

انجام وظیفه کارکنان

روابط کارکنان با مشتری

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه عوامل بازاریابی داخلی خرید 303 کیلو بایت doc 3,800 تومان