پرسشنامه تاثیر 6 عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید

4272

کد پرسشنامه

تاثیر 6 عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

33 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

7

تعداد مؤلفه ها

قابلیت هوش بازاریابی

تمایل رابطه

قابلیت توسعه محصول جدید

عدم ­اطمینان تکنولوژیک

عملکرد واحد تجاری

تمركزگرايي

رسمي­ سازي

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تاثیر 6 عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید خرید 280 کیلو بایت doc 4,800 تومان