پرسشنامه ریسک زنجیره تامین

4271

کد پرسشنامه

ریسک زنجیره تامین

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

32 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

ریسک از طرف تامین ­کننده

ریسک از طرف تولید کننده

ریسک از طرف لجستیک

ریسک اطلاعات

ریسک محیط

ریسک کلی زنجیره تامین

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ریسک زنجیره تامین خرید 283 کیلو بایت doc 4,800 تومان