پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی

4269

کد پرسشنامه

راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

27 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

ارتقاي علاقه

گفتگوي دروني درباره عملكرد

گفتگوي دروني درباره تسلط

خود پاداش­ دهي

كنترل محيط

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی خرید 274 کیلو بایت doc 3,800 تومان