پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی (AS-HS)

4266

کد پرسشنامه

خودناتوان سازی تحصیلی (AS-HS)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

7 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خودناتوان سازی تحصیلی (AS-HS) خرید 245 کیلو بایت doc 3,200 تومان