پرسشنامه بررسی بازی ها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند

4258

کد پرسشنامه

بررسی بازی ها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

37 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه بررسی بازی ها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند خرید 274 کیلو بایت doc 4,800 تومان