پرسشنامه غرق شدن ازدواج (پایان عمر ازدواج)

4235

کد پرسشنامه

غرق شدن ازدواج (پایان عمر ازدواج)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

24 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه غرق شدن ازدواج (پایان عمر ازدواج) خرید 265 کیلو بایت doc 4,200 تومان