پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع

4229

کد پرسشنامه

نگرش بهداشت روانی اجتماع

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

22 ماده

تعداد سؤالات

3 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع خرید 269 کیلو بایت doc 4,200 تومان