پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

2109

کد پرسشنامه

توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

شایستگی

خودمختاری

تأثیرگذاری

معنی دار بودن

اعتماد

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا خرید 202 کیلو بایت doc 3,000 تومان