پرسشنامه تنبلی اجتماعی

4223

کد پرسشنامه

تنبلی اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

10 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تنبلی اجتماعی خرید 242 کیلو بایت doc 3,200 تومان