پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

4221

کد پرسشنامه

تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

26 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

احساس محرومیّت تسبی از دارایی ­های مملکت

میزان توجه دولت به این نسل و نسل گذشته

سطح سواد

عدم آموزش افراد میان ­سال به بالا توسط حکومت

شکاف نسلی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل خرید 272 کیلو بایت doc 4,500 تومان