پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران

4199

کد پرسشنامه

 نیازهای آموزشی مدیران

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

22 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

نیاز به دانش مدیریت

نیاز به نیروی انسانی متخصص و کارآمد

نیاز به امکانات و منابع مادی و تکنولوژیکی

نیاز به انجمن اولیا و مربیان

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران خرید 267 کیلو بایت doc 3,200 تومان