پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی ورزشی (SMPS)

4197

کد پرسشنامه

 کمال گرایی چند بعدی ورزشی (SMPS)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

42 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

شک و تردید

سازماندهی

معیارهای شخصی

اهمیت دادن بیش از اندازه به اشتباه

ادراک فشار والدین

ادراک فشار مربی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی ورزشی (SMPS) خرید 299 کیلو بایت doc 3,500 تومان