پرسشنامه نگرش به رایانه (CAS)

4196

کد پرسشنامه

 نگرش به رایانه (CAS)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

28 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

اضطراب نسبت به رایانه

اطمینان نسبت به رایانه

علاقه مندی نسبت به رایانه

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نگرش به رایانه (CAS) خرید 284 کیلو بایت doc 3,200 تومان