پرسشنامه نشانه های بیماری (SCL)

4195

کد پرسشنامه

نشانه های بیماری (SCL)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

25 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

9

تعداد مؤلفه ها

SOM (شکایات جسمانی)

O-C (وسواس-اجباری)

INT

DEP (افسردگی)

ANX (اضطراب)

PHOB (ترس مرضی)

PAR (افکار پارانوییدی)

PSY (روان پریشی)

ADI

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نشانه های بیماری (SCL) خرید 272 کیلو بایت doc 3,200 تومان