پرسشنامه موانع تحول اداری

4193

کد پرسشنامه

موانع تحول اداری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

ساختار منابع انسانی

نظام حقوق و دستمزد

ساختار تشکیلاتی

ساختار اطلاعاتی و نظام اطلاع رسانی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه موانع تحول اداری خرید 294 کیلو بایت doc 3,200 تومان