پرسشنامه مسئولیت پذیری در کلاس

4191

کد پرسشنامه

مسئولیت پذیری در کلاس

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

12 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مسئولیت پذیری در کلاس خرید 246 کیلو بایت doc 3,200 تومان