پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت

4190

کد پرسشنامه

طرح واره های درمانگر رابرت

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

46 ماده

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

15

تعداد مؤلفه ها

طرح­ واره معيارهاي بلند پروازانه

طرح ­واره برتري طلبي

طرح ­واره حساسيت به طرد

طرح ­واره رهاشدگي

طرح­ واره خودمختاري

طرح­ واره كنترل

طرح ­واره قضاوت­ گرايي

طرح ­واره گزند و آسيب

طرح ­واره تاييد طلبي

طرح واره مهرطلبي

طرح­ واره مضايقه ­گري

طرح­ واره درماندگي

طرح­ واره بازداري از هدف

طرح­ واره ايثارگري افراطي

طرح­ واره بازداري هيجاني

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت خرید 311 کیلو بایت doc 3,200 تومان