پرسشنامه شادمانی ذهنی (PANAS)

4187

کد پرسشنامه

شادمانی ذهنی (PANAS)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

عاطفه مثبت‏ (AP)

عاطفه منفی‏ (AN)

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه شادمانی ذهنی (PANAS) خرید 254 کیلو بایت doc 3,200 تومان