پرسشنامه کجروی

4185

کد پرسشنامه

کجروی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

23 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کجروی خرید 263 کیلو بایت doc 3,200 تومان