پرسشنامه اجتماعی شدن دانش آموزان

4184

کد پرسشنامه

اجتماعی شدن دانش آموزان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اجتماعی شدن دانش آموزان خرید 275 کیلو بایت doc 3,200 تومان