پرسشنامه عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران از دیدگاه پرستار

4182

کد پرسشنامه

عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران از دیدگاه پرستار

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

34 ماده

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

پرستار و جامعه

پرستار و تعهد حرفه اي

پرستار و ارائه خدمات باليني

پرستار و همكاران تيم درمان

پرستار و آموزش و پژوهش

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران از دیدگاه پرستار خرید 294 کیلو بایت doc 3,200 تومان