پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

4179

کد پرسشنامه

رفتارهای پرخطر نوجوانان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

61 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

اعتیاد و سوء مصرف مواد

ایدز

دخانیات

خشونت

مشروبات الکلی

الگوی ناسالم تغذیه

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان خرید 323 کیلو بایت doc 3,800 تومان