پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای

4177

کد پرسشنامه

ذهنیت های طرح واره ای

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

124 ماده

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

14

تعداد مؤلفه ها

ذهنیت کودک آسیب پذیر

ذهنیت کودک عصبانی

ذهنیت کودک غضبناک

ذهنیت کودک تکانشی

ذهنیت کودک بی ­انضباط

ذهنیت کودک شاد

ذهنیت تسلیم شده مطیع

ذهنیت محافظ بی تفاوت

ذهنیت خود آرام­ بخش بی ­تفاوت

ذهنیت خود بزرگ­ منش

ذهنیت زورگو و تهاجمی

ذهنیت والد تنبیه ­گر

ذهنیت والد پرتوقع

ذهنیت بزرگسال سالم

نام مؤلفه ها

14

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای خرید 411 کیلو بایت doc 5,200 تومان