پرسشنامه درک وجدان پرستاری

4176

کد پرسشنامه

درک وجدان پرستاری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

24 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

وجدان اخلاقي

وجدان محافظ پيشگيرانه

وجدان مدير (ناظر)

وجدان مراقبتي

بازتاب وجدان

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه درک وجدان پرستاری خرید 291 کیلو بایت doc 3,800 تومان