پرسشنامه مقیاس جرأت ورزی

3041 کد پرسشنامه
پرسشنامه مقیاس جرأت ورزی نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
خارجی محل ساخت
22 تعداد سؤالات
5 گزینه لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
5 تعداد مؤلفه ها
رد کردن تقاضا و بیان محدودیت  ها، بیان احساسات مثبت، کنار اومدن و قبول انتقادات، قبول تفاوت داشتن با دیگران، ابراز وجود در موقعیت های مختلف نام مؤلفه ها
5 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
2500 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مقیاس جرأت ورزی خرید 91 کیلو بایت doc 2,500 تومان