پرسشنامه خوداثرمندی (SEQ-C)

4174

کد پرسشنامه

خوداثرمندی (SEQ-C)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

23 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

خوداثرمندي اجتماعي

خوداثرمندي تحصيلي

خوداثرمندي هيجاني

نام مؤلفه ها

4

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خوداثرمندی (SEQ-C) خرید 270 کیلو بایت doc 3,800 تومان