پرسشنامه حمایت مالی

4173

کد پرسشنامه

حمایت مالی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

26 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

اهداف عمومی

اهداف مرتبط با تولید

اهداف فروش

اهداف پوشش رسانه ­ای

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه حمایت مالی خرید 266 کیلو بایت doc 4,200 تومان