پرسشنامه قابلیت های بنگاه های زودبازده

4160

کد پرسشنامه

قابلیت های بنگاه های زودبازده

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

34 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

7

تعداد مؤلفه ها

قابلیت ­های برنامه ریزی بازاریابی

قابلیت تمایز محصولات

قابلیت ­های اطلاعات بازار

قابلیت­ های ارتباطی

قابلیت­ های قیمت ­گذاری

رضایت ذینفعان

عملکرد مالی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه قابلیت های بنگاه های زودبازده خرید 280 کیلو بایت doc 5,100 تومان