پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

4148

کد پرسشنامه

میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

36 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

11

تعداد مؤلفه ها

سودمندی ادراک شده

سهولت استفاده ادراک شده

قصد استفاده

رفتار استفاده کننده

تجربه

هنجار ذهنی

استفاده داوطلبانه

تصویر

ارتباط شغلی

کیفیت خروجی

قابلیت اثبات نتایج

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی خرید 291 کیلو بایت doc 3,800 تومان