پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

2056

کد پرسشنامه

هراس اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

17

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

ترس

اجتناب

فیزیولوژی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه هراس اجتماعی خرید 245 کیلو بایت doc 2,900 تومان