پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

4062

کد پرسشنامه

هوش هیجانی در ورزش

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

33 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

ارزیابی احساسات دیگران

ارزیابی احساسات خود

خودتنظیمی

خوش بینی

به کارگیری عواطف

مهارت های اجتماعی

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش خرید 120 کیلو بایت doc 3,400 تومان