پرسشنامه مردانگی-زنانگی میشل گوگلن

4059

کد پرسشنامه

مردانگی-زنانگی میشل گوگلن

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

50 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

11

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مردانگی-زنانگی میشل گوگلن خرید 160 کیلو بایت doc 3,500 تومان