پرسشنامه انگیزش ورزشی

4057

کد پرسشنامه

انگیزش ورزشی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

24 ماده

تعداد سؤالات

7 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها


بی انگیزگی

تنظیم خودپذیر

تنظیم آمیخته

تنظیم درون فکنی شده

تنظیم بیرونی

انگیزه درونی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه انگیزش ورزشی خرید 97 کیلو بایت doc 3,400 تومان