پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

4056

کد پرسشنامه

اشتیاق تحصیلی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

15 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

اشتیاق رفتاری

اشتیاق عاطفی

اشتیاق شناختی

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی خرید 70 کیلو بایت doc 4,500 تومان