پرسشنامه ادراک استرس

4055

کد پرسشنامه

ادراک استرس

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

14 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها


ادراک منفی از استرس

ادراک مثبت از استرس

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ادراک استرس خرید 68 کیلو بایت doc 3,500 تومان