پرسشنامه محيط گروهی در ورزش

4054

کد پرسشنامه

محيط گروهی در ورزش

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

18 ماده

تعداد سؤالات

9 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها


کشش­ های فردی نسبت به گروه از لحاظ تکليف (انسجام تکليف فردی)

کشش ­های فردی نسبت به گروه از لحاظ اجتماعی (انسجام اجتماعی فردی) يکپارچگی گروهی از لحاظ تکليف (انسجام تکليف گروهی)

يکپارچگی گروهی از لحاظ اجتماعی (انسجام اجتماعی گروهی)

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه محيط گروهی در ورزش خرید 78 کیلو بایت doc 3,200 تومان