پرسشنامه سیاهه ادراک خدا

4051

کد پرسشنامه

سیاهه ادراک خدا

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

72 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها


مثبت

چالش

پذیرش

خیرخواهی

تأثیر

حضور

نام مؤلفه ها

13

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سیاهه ادراک خدا خرید 170 کیلو بایت doc 4,800 تومان