پرسشنامه رفتار کودکان

4046

کد پرسشنامه

رفتار کودکان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

30 ماده

تعداد سؤالات

3 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

اضطراب و افسردگی

رفتارهای ضد­ اجتماعی

ناسازگاری اجتماعی

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتار کودکان خرید 96 کیلو بایت doc 3,900 تومان