پرسشنامه رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

4045

کد پرسشنامه

رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به 

نارسایی قلبی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

12 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی خرید 66 کیلو بایت doc 3,400 تومان