پرسشنامه خود توصیفی بدنی (3)

4043

کد پرسشنامه

خود توصیفی بدنی (3)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

56 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

8

تعداد مؤلفه ها

لیاقت ورزشی

چربی بدنی

ظاهر

انعطاف ­پذیری

سلامتی

فعالیت بدنی

عزت نفس

هماهنگی

 

نام مؤلفه ها

14

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خود توصیفی بدنی خرید 183 کیلو بایت doc 4,800 تومان