پرسشنامه خود توصیفی بدنی (2)

4042

کد پرسشنامه

خود توصیفی بدنی (2)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

 70 ماده

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

11

تعداد مؤلفه ها

لیاقت ورزشی

چربی بدنی

ظاهر عبارات

انعطاف پذیری

سلامتی

خودپنداره جسمانی کلی

هماهنگی

عزت نفس

استقامت

قدرت

فعالیت بدنی

نام مؤلفه ها

12

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5300 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خود توصیفی بدنی خرید 166 کیلو بایت doc 5,300 تومان