پرسشنامه ریسک پذیری (15)

2036

کد پرسشنامه

ریسک پذیری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

15

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

تمایل به انتخاب هدف های سخت در زندگی

تمایل به انجام کارهای با درآمد معقول و امنیت شغلی

تمایل به اجرای پروژه های جدید و ریسک آور

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ریسک پذیری خرید 99 کیلو بایت doc 4,900 تومان