پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)

2033

کد پرسشنامه

شخصیتی آیزنک (EPQ)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

57

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه شخصیتی آیزنک EPQ خرید 212 کیلو بایت doc 3,000 تومان