پرسشنامه قدرت ریسک

3038

کد پرسشنامه

قدرت ریسک

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

13 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

قدرت ریسک ادراک شده

قدرت ریسک رابطه ای

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه قدرت ریسک خرید 162 کیلو بایت doc 2,500 تومان