پرسشنامه قدرت ریسک

3038 کد پرسشنامه
پرسشنامه قدرت ریسک نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
13 تعداد سؤالات
5 گزینه لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
2 تعداد مؤلفه ها
قدرت ریسک ادراک شده، قدرت ریسک رابطه ای نام مؤلفه ها
4 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
2500 تومان قیمت
WORD2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه قدرت ریسک خرید 64 کیلو بایت doc 2,500 تومان