پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA_R)

2040

کد پرسشنامه

  دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

نسخه تجدید نظر شده (IPPA_R)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

75

(شامل 3 بخش 25 سوالی)

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

9

تعداد مؤلفه ها

پدر

 مادر

 همسالان

اعتماد به والدین

ارتباط با والدین

احساس بیگانگی با والدین

اعتماد به همسالان

ارتباط با همسالان

احساس بیگانگی با همسالان

نام مؤلفه ها

12

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان خرید 194 کیلو بایت doc 2,500 تومان