پرسشنامه پاسخگویی (33)

2035

کد پرسشنامه

پاسخگویی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

33

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

پاسخگویی حقوقی

پاسخگویی مالی

پاسخگویی سیاسی

پاسخگویی کلی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه پاسخگویی خرید 124 کیلو بایت doc 3,000 تومان