پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

2026

کد پرسشنامه

کیفیت زندگی (SF-36)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

36

تعداد سؤالات

6 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

8

تعداد مؤلفه ها

سلامت عمومی

عملکرد جسمانی

محدودیت ایفای نقش به دلایل جسمانی

محدودیت ایفای نقش به دلایل عاطفی

درد بدنی

عملکرد اجتماعی

خستگی یا نشاط

سلامت روانی

نام مؤلفه ها

14

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 خرید 224 کیلو بایت doc 4,900 تومان