پرسشنامه رضایت ارباب رجوع

2020

کد پرسشنامه

رضایت ارباب رجوع

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

25

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

نحوه رفتار با ارباب رجوع

اعتماد ارباب رجوع

نحوه اطلاع رسانی سازمان و فضا 

تجهیزات فیزیکی

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3000 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رضایت ارباب رجوع خرید 109 کیلو بایت doc 3,000 تومان