پرسشنامه سواد اطلاعاتی (22)

2017

کد پرسشنامه

سواد اطلاعاتی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

22

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

میزان آشنایی و استفاده از منابع اطلاعاتی چاپی

میزان آشنایی و استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی

میزان آشنایی و استفاده از منابع اطلاعاتی انسانی

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سواد اطلاعاتی خرید 258 کیلو بایت doc 3,500 تومان